ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ณ วันที่  12  พฤศจิกายน  2560

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
ชาย หญิง รวม
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
รวมระดับก่อนประถม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
รวมทั้งสิ้น