ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร

จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษา
ชาย หญิง รวม ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า ป.ตรี
ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการ
ครูประจำการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจ้าง
ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ
รวม