ครูระดับประถม

ชื่อ: นางพรชนก บุญเกิด

สัญชาติ: ฟิลิปปินส์

วุฒิการศึกษา:  ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

ชื่อ – สกุล: นายภูมิ ชูตระกูล

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการพิเศษ (ครู ค.ศ. 3)

วุฒิการศึกษา: ค.บ. (วิทยาศาสตร์)

ชื่อ – สกุล: นางสาวกนกพร นุ่มนวล

วิทยฐานะ: ครูชำนาญการ (ครู ค.ศ. 2)

วุฒิการศึกษา: ค.บ. (วิทยาศาสตร์)